Työpaikkaohjaaja

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ammattitaidon tunnistaminen työelämän näkökulmasta


Henkilökunnan osaamisella, jatkuvalla koulutuksella ja uusien ammattitaitoisten työntekiöiden saamisella on suuri merkitys työelämän tulevaisuudelle. Työyhteisöjen on seurattava alansa työelämän kehitystä ja pitää omaa tietotaitoaan yllä aktiivisesti. Pitää varmistaa että opiskelijan tavoitteet ymmärretään ja työpaikkaohjaajien ohjaustaidot ovat riittävät. Jos ohjaaja kokee riittämättömyyttä ja ei ole selvillä tutkinnon osan aihealueista, hän ei pysty luotettavasti opiskelijan aiemmin hankittua osaamista ja ammattitaitoa tunnistamaan.

Pitäisi muistaa että työpaikkaohjaajan tehtävänä on tuoda omassa työyhteisössään esille työssäoppimisen merkitystä ja sen mahdollisuuksia. tehtävänä on myös kehittää työpaikan oppimiskulttuuria ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Työyhteisöjen olisi panostettava enemmän työpaikkaohjaajien koulutukseen , työntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivitykseen sekä vuorovaikutukseen. Ellei työyhteisössä tunneta oman alan nykyisen koulutuksen tavoitteita ja laatuvaatimuksia, ei voida myöskään arvioida työssäoppimisen toteuttamismahdollisuuksia omalla työpaikalla.

Työssäoppimista ei vieläkään kaikissa työyhteisöissä mielletä yhdeksi osaksi ammatillista tutkintoa. Vieläkin on vallalla kuvitelma että opiskelija tulee työelämäjaksolle harjoittelemaan koulussa opittuja asioita. Liian helposti syyllistetään oppilaitosta jos kaikki ei etenekään odotusten mukaisesti.


On tärkeää että ohjaaja on motivoitunut ohjaamiseen ja arviointiin. Tuntuu siltä, että työelämässä ei ole tarpeeksi tietoa henkilökohtaistamisesta eikä sitä joka paikassa ymmärretä. Työpaikkaohjaajat tarvitsisivat myös enemmän tietoa arvioinneista ja näyttöjen toteutuksesta. Jokainen ohjaaja ohjaa omalla persoonallaan, mutta pystyykö työelämä takaamaan näyttötutkinnon suorittajalle oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon arvioinnin?


Ohjaus kaipaisi enemmän yksilöllisyyttä. Ammattitaidon tunnistamiseksi ja osoittamiseksi työpaikalla on oltava erilaisia menetelmiä osaamisen esille saamiseksi.

Mitä perusteellisemmin opiskelija perehdytetään niihin asioihin, joita hän työssäoppimisjaksonsa aikana kohtaa, sitä enemmän opiskelija ja työpaikka hyötyvät työssäoppimisesta.

Ohjaajan pitää kysellä opiskelijan aiempia kokemuksia. Ohjaajan pitää oppia kuuntelemaan, mitä opiskelija ei osaa sanoa tai mistä hänestä tuntuu vaikealta puhua. Opiskelija tarvitsee usein toistuvaa rohkaisua asioiden esille tuontiin. Opiskelijan ja ohjaajan välinen sujuva vuorovaikutus helpottaa ohjausta ja oppimista. Jokainen työpaikkaohjaaja joutuu kuitenkin joskus tilanteeseen, jossa yhteistyö opiskelijan kanssa ei suju. Hyvä kuunteleminen edellyttää ohjaajalta rohkeutta kysyä opiskelijalta, milloin hän ei ole ymmärtänyt. Opiskelija voi tuntea itsensä araksi ja epävarmaksi. Moni opiskelija saattaa myös jännittää työpaikalle tuloaan, jolloin monen uuden asian sisäistäminen ei ehkä onnistu. Työpaikkaohjaajan opiskelijalle osoittama rohkaisu ja kannustava palaute auttavat opiskelijaa onnistumisessa. Työpaikkaohjaajan on syytä huomioida myös erilaiset oppijat ja erilaiset oppimistavat. Kaikki myönteinen palaute innostaa ja kannustaa opiskelijaa. Pienikin huomionosoitus onnistuneesta työtehtävästä tai vaikkapa hyvästä yrityksestä auttaa opiskelijaa oppimaan. Työpaikan välitön ilmapiiri takaa hyvän pohjan vuorovaikutukselle ja oppimiselle. Turvallisen ilmapiirin vallitessa opiskelijan on helppo tehdä kysymyksiä ja todeta tekemänsä virheetkin. Alkuvaihe luo pohjan myöhemmälle ohjaussuhteen onnistumiselle. Jos alku on tarpeeksi jämäkkää ja opiskelijalle tulee tunne, että hänestä ollaan kiinnostuneita ja hänen tekemisensä koetaan tärkeäksi, hänen työintonsa kasvaa ja jatko sujuu entistä mukavammin.


Lukumateriaali työpaikkaohjaajan toiminnan tueksi.


Lukumateriaali avautuu aihepiireittäin alla olevista linkeistä. Materiaalissa on pyritty selkeän suomen kielen käyttöön.
 1. Työssä oppiminen
 2. Työssä oppimisen järjestelyt
 3. Oppiminen
 4. Opetustilanteiden suunnittelu
 5. Arviointi 
 6. Oppimisprosessin ohjaus
 7. Kulttuuritietoinen ohjaus 
8. Kirjavinkit                 
Materiaali on tuotettu Erivoimaprojektissa (Erilaisuus voimavarana - kulttuuritietoinen työpaikkaohjaajakoulutus). Projekti sai ESR-rahoitusta 2002-2005.
 
 
 
   
     
Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH