Oppimisvaikeudet

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Image:Lokki.jpg


Oppimisvaikeuksille tarkoitetaan erilaisia oppimista vaikeuttavia tekijöitä. Oppimisvaikeuksiin luetaan yleensä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet (Lukivaikeus), tarkkaavaisuuden vaikeudet, hahmottamisen vaikeudet sekä matematiikan oppimisvaikeudet.

Oppimisvaikeuksia kartoitetaan ala- ja yläasteella ja oppimista pyritään tukemaan erityisopetuksen avulla. Nykyään lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa pyritään kartoittamaan aloittavien opiskelijoiden oppimisvaikeuksia.

Lisää aikuisten oppimisvaikeuksista: Aikuisten oppimisvaikeudet

Aikuisten oppimisvaikeudet

Tiedetään, että lapsilla ja nuorilla on paljon erilaisia oppimisvaikeuksia. Jo päiväkodeissa puhutaan erityistä hoitoa ja kasvatusta vaativista lapsista, perusopetuksessa useat lapset tarvitsevat oppimisensa tueksi erityisopetusta ja ilmiö on tuttu myös toisen asteen koulutuksessa.

Mutta mitä tapahtuu, kun lapsi kasvaa ja nuori kehittyy - miten käy oppimisvaikeuksien? Niistä tulee aikuisen oppimisvaikeuksia.

On esitetty, että lähes viidesosalla suomalaisista on oppimisvaikeuksia, jotka vaikuttavat oppimisen ja opiskelun arkeen. Tähän joukkoon kuuluu myös suuri joukko aikuisia. Sen lisäksi, että aikuisella on erityinen, yksilöllinen oppimisvaikeutensa, vaikuttaa hänen oppimismahdollisuuksiinsa myös se, minkälaisia hänen aiemmat oppimiskokemuksensa ovat olleet sekä se, minkälaiset puitteet aikuiskoulutuksessa hänen oppimiselleen on luotu.

Kaikki nämä vaikeuttavat oppimisprosessia ja vaikeudet saattavat näkyä esim. oppimisen hitautena, lyhytkestoisena keskittymisenä, opettajan kanssa erilaisina tilannetulkintoina ja käyttäytymisen ongelmina. Toisaalta oppimisen vaikeudet saattavat näkyä myös sinnikkyytenä, opiskelijan luovina ratkaisuina ja päämäärätietoisuutena.

Aikuiset, joilla on oppimisvaikeuksia, sanovat itse, että tärkeintä on oppijan itsetunnon tukeminen opiskelun arjessa. Aikuisen elämässä on myös muita tilanteita, jotka saattavat estää oppimista. Tällaisia ovat esim. Mielenterveyden ongelmat, päihteiden käyttö ja aikuisen sosiaalinen tilanne.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että jokaisen oppimisvaikeuksisen oppimisprosessi on yksilöllinen ja siksi myös ratkaisut ja opiskelijan oppimista tukeva toiminta perustuvat henkilökohtaisuuteen ja yksilöllisyyteen.

Aikuisten oppimisvaikeudet voivat näkyä mm. alla mainittuina vaikeuksina.

Oppimisvaikeudet ovat usein synnynnäisiä. Lukivaikeuden periytyvyyden arvioidaan olevan jopa 40 %, vaikka vain toisella vanhemmalla olisi lukivaikeutta. Tutkimuksissa on esitetty, että pojat perivät vaikeuden kaksi kertaa useammin kuin tytöt. Etenkin aikuisten oppimisvaikeudet ovat saaneet hyvin moninaisia muotoja, sillä vaikeuksia ei ole välttämättä kansa- tai peruskoulussa havaittu. Niihin ei ole myöskään tarjottu tukea tai lukiohjausta. Oppimisvaikeudet voivat olla taustatekijänä mm. runsaassa päihteiden käytössä, elämänhallinnan vaikeuksissa, itsetunnon heikkoudessa ja jopa mielenterveydellisissä ongelmissa.

Eri osaamisalueilla esiintyvät oppimisvaikeudet ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Lukivaikeuteen ja matematiikan vaikeuksiin yhdistyy usein tarkkaavuuden vaikeutta. Oman äidinkielen lukeminen ja kirjoittaminen voivat olla haasteellisia ja opiskeltaessa vieraita kieliä, saa lukivaikeuksinen opiskelija ponnistella kohtuuttomasti, mikäli häntä ei tueta oppimisen polulla. Erityisen tuen tarpeet on tämän vuoksi tärkeä kartoittaa ennen varsinaisen opiskelun alkua. Oppiminen ei aina ole helppoa, vaikkei oppimisvaikeuksia olisikaan. Opiskelutekniikkaa tulisikin opettaa jokaiselle opiskelijalle.

Tavallisimmat lukivaikeuden oppimisvaikeudet

Lukivaikeuden tavallisimmat ilmenemismuodot ovat:

- kirjaimia puuttuu tai ne vaihtavat paikkaa

- sana loppuu kesken tai lyhyt sana jää kokonaan pois

- b-d, d-p, t-d, k-g, i-e, nk-ng jne. voivat sekaantua

- tekstissä rivien seuraaminen ja uuden rivin löytäminen vaikeaa

- kirjaimet tuntuvat hyppivän paperilla tai ne ovat epäselviä tai vaikuttavat toisiinsa liimaantuneilta

- käsiala on vaikeasti luettavaa

- puhe saattaa olla epäselvää

- vaikeuksia pitkien sanojen ymmärtämisessä ja ääntämisessä

- jotkut sanat ääntyvät toistuvasti väärin

- ääneen lukeminen vastenmielistä

- lukeminen hidasta

- itse luetun tekstin ymmärtäminen vaikeaa vaikka sama teksti toisen lukemana täysin ymmärrettävää

- lukeminen väsyttää nopeasti, päätä ja silmiä särkee lukiessa

- television tekstejä on vaikea seurata

- lauseiden muistaminen ja toistaminen vaikeaa

- riimien hahmottaminen vaikeaa

- suunnissa ja jaksotuksissa vaikeuksia

- symbolien ymmärtämisessä ja oikeassa hahmottamisessa vaikeuksia

- oikea ja vasen sekaantuvat helposti

- nimien muistaminen vaikeaa

- keskittyminen vaikeaa

- hitaus/hätäisyys kaikessa toiminnassa

- numerot vaihtavat paikkaa

- aika- ja päivämäärät sekaantuvat helposti

- vaikeuksia kuukausien luettelemisessa

- vaikeuksia yhteen ja vähennyslaskussa ja vaikeuksia kertotaulussa

AmmattiWiki opintoja suunnittelevalle

Oppiminen

Oppimisen_tuki

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH