Henkilökohtaistaminen

Ammattiwiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Henkilökohtaistamisen periaatteet 

Henkilökohtaistaminen perustuu lakiin ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (L631/1998) sekä Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräykseen (43/011/2006).  


Koulutuksen järjestäjän tulee toimia niin, että näyttötutkintoa suorittamaan hakeutuneet saavat asiakaslähtöisesti suunniteltua ja toteutettua neuvontaa, ohjausta sekä muita, yhteisesti sovittavia tukimuotoja ja palveluja

 • näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen
 • näyttötutkinnon suorittamisen ja
 • tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisessa.

Koulutuksen järjestäjän on tehtävä yhteistyötä näyttötutkinnon järjestäjän, tutkinnon tai koulutuksen hankkijan, työpaikkojen edustajien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Henkilökohtaistamisessa on otettava huomioon myös erilaisesta kulttuuri- ja kielitaustasta tai muusta syystä kuten luki- ja kirjoitushäiriöistä mahdollisesti johtuvat erityistarpeet ja lähtökohdat.

Koulutuksen järjestäjän on kerättävä palautetta henkilökohtaistamisesta ja kehitettävä henkilökohtaistamista yhteistyössä siihen osallistuvien kanssa.


Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistamisella pyritään tunnistamaan opiskelijan aiempi koulutuksen, työkokemuksen tai vapaa-ajalla hankittu osaaminen.


Koutsi -projektissa kuvattiin henkilökohtaistamista ja ohjausta Prosessikaaviolla.

Asiakaspalvelun tutkintoprosessia kuvataan havainnollisesti osoitteessa: 


Henkilökohtaistaminen tehdään kolmessa vaiheessa seuraavasti:


Näyttötutkintoon ja/tai siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen

 Hakeutumisvaiheessa

Koulutuksen edustaja kartoittaa yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa:

 • hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai sen osa, koulutustarpeet ja -toiveet. Lähtötilannetta kartoitettaessa käytetään apuna erilaisia hakeutumis- ja kartoituslomakkeita esim. www.osaan.fi-sivustoa
 • hakijan aikaisemmin osoittama osaaminen (tutkintodistukset) 
 • hakijan aikaisemmin saavuttama osaaminen, yleensä työkokemuksella hankittu osaaminen (työtodistukset) -> ohjataan tarvittaessa suoraan tutkintotilaisuuteen 
 • ohjauksen ja tukitoimien tarve


Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suoritusvaiheessa

 • Oppilaitoksen edustaja päättää mahdollisesta aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta
 • Oppilaitoksen edustaja yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa suunnittelee tutkintosuoritusten käytännön järjestelyt
 • Oppilaitoksen edustaja neuvoo ja ohjaa tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa
 • Ohjauksessa otetaan huomioon tutkinnon suorittajan mahdolliset erityistarpeet
 • Oppilaitoksen edustaja ja tutkinnon suorittaja yhdessä laativat suunnitelman tutkintotilaisuudesta, aiemmin puhuttiinhenkilökohtaisesta näyttösuunnitelmasta (hensu). Siinä kerrotaan, missä, milloin ja miten suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaaditun ammattitaidon omassa työssään.


Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen 

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa (koulutuksen aikana)

 • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä
 • ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin

 

Dokumentointi

Dokumentointi (hakeutumisen ja tutkinnon suorittamisen aikana)

 • dokumentoinnin avulla kuvataan hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai sen osa, koulutustarpeet ja -toiveet
 • liitetetään mukaan tutkinto- ja työtodistukset
 • sovitaan ohjauksen ja tuen tarpeesta yhteisesti 
 • tunnustetaan aiempi osaaminen esim. aiemmin suoritettu tukinnon osa
 • tunnistetaan aiempi osaaminen esim. pitkä työkokemus ja ohjataan henkilö näyttämään osaamisensa tutkintotilaisuudessa (näytössä)
 • laaditaan suunnitelma tutkintotilaisuudesta eli henkilökohtainen näyttösuunnitelma (hensu). Siinä kerrotaan, missä, milloin ja miten tukinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaaditun ammattitaidon omassa työssään.
 • kirjataan suoritukset henkilökohtaistamisasiakirjaan 
 • tutkinnon järjestäjä esitää tutkintosuoritukset hyväksyttäviksi ja todistukset allekirjoitettaviksi erillisillä lomakkeilla tutkintotoimikunnalle 


Lähde: http://www.oph.fi

Henkilökohtaiset työkalut
Rahoittajat
OPH